Đầu dò cảnh báo cháy – kết nối với bộ trung tâm

310.000