Trung tâm điều khiển nhà thông minh SmartZ STK V2

1.650.000