Bộ trung tâm điều khiển nhà thông minh SmartZ STK đa năng

2.500.000